Általános hírek

Magyar Falu Program (2020-02-24)

Magyar Falu Program 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy újabb három pályázatot hirdetett meg a kormány a Magyar Falu Program keretében, ezúttal hétmilliárd forint keretösszegben lehet pályázni orvosi szolgálati lakás építésére, orvosi rendelők építésére és felújítására, valamint orvostechnikai eszközök beszerzésére.

A pályázati felület március 25-én nyílik meg, a pályázatokat pedig április 24-éig lehet benyújtani. A nyertes pályázókról 60 napon belül döntenek, a támogatási okirat aláírását követő öt napon belül pedig az önkormányzatoknál lesz a forrás.

 

 

MFP-AEE/2020 - „Orvosi eszköz”

A pályázati kiírás indokoltsága és célja

A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány

beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.

A kiírás keretében különösen támogathatóak azok az önkormányzatok, társulások, akik az egészségügyi alapellátást (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás) egy épületben valósítják meg. Továbbá azon pályázatok, melyek keretében praxisközösségek kialakítására kerül sor, legalább 3 háziorvos

együttműködésében, esetlegesen további egyéb egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltató(k) bevonásával.

A rendelkezésre álló forrás

2 000 000 000 forint.

A projekt keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

A kiírás keretében önállóan támogatható tevékenység:

 

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátáshoz, illetve a védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése a 2. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján. Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhezszükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható.

-

A pályázatot benyújtó településen praktizáló orvos(ok), a pályázó alkalmazásában álló védőnő vagy a településen egészségügyi alapellátás biztosítására szerződött szolgáltató aláírásával ellátott,

a pályázatban szereplő, az általa biztosított alapellátáshoz és a fejlesztett szakrendelés(ek)hez kapcsolódó eszközök beszerzését támogató nyilatkozato(ka)t (jelen kiírás 4. számú melléklete) a

pályázat benyújtásakor csatolni szükséges az elektronikus pályázati felületre PDF formátumban.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

- Projekt-előkészítési tevékenység

o pályázati dokumentáció összeállítása

- Projektmenedzsment tevékenység

- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelezően megvalósítandó)

- Orvosi eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség

 

A 2.1.2. pontban felsorolt tevékenységek kizárólag a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak.

Nem támogatható tevékenységek

A kiírás keretében a 2.1. pontban és alpontjaiban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

 

Nem támogatható korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett, illetve beszerzésre kerülő eszközök elszámolása.

 

A kiírás keretében használt eszközök, illetve egyszer használatos eszközök beszerzése nem támogatható, így a jogszabályokban szereplő ilyen jellegű tételek költsége nem elszámolható!

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2021. július 31.

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatálybalépését követő hónap első napjától számított három éven át tart a projekt keretében beszerzett eszközök, bútorok

vonatkozásában.

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

· Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

 

· Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1.    napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Támogatásban nem részesíthetők köre:

Azon pályázók, akik a Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelő” című pályázatra is pályázatot nyújtottak be, és annak keretén belül orvosi eszköz(ök) beszerzésére is igényeltek támogatást, és erre vonatkozóan támogatói döntéssel rendelkeznek, ezen kiírásban beadott pályázatuk automatikusan elutasításra kerül. Egy támogatást igénylő önkormányzat kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, azaz kizárólag önállóan vagy társulás tagjaként részesülhet támogatásban. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

 

- nem rendelkezik érvényes működési engedéllyel és Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) finanszírozási szerződéssel,

- nem rendelkezik az egészségügyi szolgáltató(k) és a pályázó között az egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodással,

- nem állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzésére nyújt be pályázatot.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag a hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. március 25. és 2020. április 24. között van lehetőség. Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2020. április 24.

Jogosultsági és formai kritériumok

· A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad.

 

· A pályázatot a kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be.

 

· A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek, és nem valótlan tartalmúak.

 

· A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

Tartalmi értékelési szempontok

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:

 

· A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni.

· A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján.

· A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján.

· A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel.

 

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:

 

· azon helyi önkormányzatok/társulások eszközbeszerzése, amelyek az önkormányzat területén az egészségügyi alapellátásokat (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, a védőnői ellátás, illetve legalább 3 háziorvos együttműködésével létrejövő praxisközösség) egy épületben valósítják meg;

· azon helyi önkormányzatok/társulások eszközbeszerzése, akik az egészségügyi alapellátásokat (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, a védőnői ellátás) egy épületben valósítják meg.

A támogatás formája

Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege

· önállóan vagy társulásként benyújtott pályázat esetén: 3 millió Ft

· önállóan vagy társulásként benyújtott pályázat esetén, melynek keretében az adott egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás vagy védőnői ellátás) mellett egyéb szakirányú egészségügyi ellátás végzéséhez (kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén) szükséges eszközök beszerzése is megtörténik: 5 millió Ft

· praxisközösség megléte, létrehozása esetén: orvosonként 3 millió Ft.

 

Egy pályázaton belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi, illetve a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez érintett rendelőnként külön-külön és együttesen is igényelhető támogatás (egy épületen belül), azonban a pályázatban igényelt összeg nem haladhatja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget.

Támogatási összeg finanszírozása

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.

Az elszámolható általános költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

I. Projekt-előkészítési költségek (pályázati dokumentáció összeállítása)

II. Projektmenedzsment költsége

III. Tájékoztatás és nyilvánosság költségei

IV. Orvosi eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség

 

 

 

maximum 7 %

 

A támogatás folyósítása

A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat kiállítását követő öt napon belül átutalja a kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje

A Támogató a benyújtott pályázat támogathatóságáról a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 65 napon belül dönt. A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 45 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában a pályázat elutasításra kerül.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van. A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet. Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Mellékletek

1. számú melléklet

A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF formátumban:

 

· Fejlesztéssel érintett feladat-ellátási helyre, telephelyre vonatkozó működési engedély másolata (kötelező);

· Az egészségügyi szolgáltató és a pályázó között a támogatási kérelem benyújtásától, de legkésőbb a hiánypótlás teljesítésétől legalább a fenntartási időszak végéig szóló, az egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodás.; (kötelező)

· Egészségügyi szolgáltató ellátási helyre, telephelyre vonatkozó NEAK Finanszírozási szerződése (kötelező)

· Az önkormányzati társulás társulási megállapodása (amennyiben releváns);

· Társulási megállapodás a pályázat benyújtására (amennyiben releváns);

· Praxisközösség esetén együttműködési megállapodás (amennyiben releváns);

· Árajánlat (a 4.4 pontban felsorolt tevékenységek kivételével);

· Jelen kiírás 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat (kötelező);

· Támogató nyilatkozat(ok) (jelen kiírás 4. számú melléklete ellátás típusonként);

· Kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó nyilatkozat (jelen kiírás 5. számú melléklete-kötelező);

· Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező);

· Aláírási címpéldány (kötelező);

· Amennyiben a háziorvos más – belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció, vagy tüdőgyógyászat területet érintő – szakvizsgával is rendelkezik, és az ehhez kapcsolódó tevékenységét (is) érinti az eszköz/berendezés/bútorbeszerzés, úgy a kapcsolódó szakvizsga megszerzését, illetve az annak megfelelő tevékenység végzését igazoló dokumentumok (amennyiben releváns).

 

A pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező nyilatkozni arról, hogy:

 

· adósságrendezési eljárás alatt nem áll;

· pályázó ÁFA levonási jogra vonatkozó nyilatkozata;

· a településen a pályázat beadásának időpontjában rendelkezik-e működő háziorvosi /házi gyermekorvosi/fogorvosi/védőnői rendelővel;

· nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszközt (tábla) helyez ki.

2. számú melléklet

Eszközlista

 

Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátáshoz beszerezhető bútorok, eszközök

· vizsgáló ágy/szék,

· vizsgáló lámpa,

· bútorzat,

· hideg-meleg vizes orvosi csaptelep fertőtlenítési és kéztörlési lehetőséggel,

· hűtőszekrény+ minimum - maximum hőmérő,

· számítógép nyomtatóval és internet hozzáféréssel,

· háziorvosi/házi gyermekorvosi szoftver,

· telefon+ mobiltelefon,

· Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra),

· Vérnyomásmérő mandzsettasor gyermek ellátáshoz (csecsemő és kisgyermek méret),

· EKG (felnőtt és vegyes praxisban) hordozható,

· Oszcillométer vagy doppler (felnőtt és vegyes praxisban),

· Vércukormérő,

· Fonendoszkóp,

· Reflexkalapács,

· Pupillavizsgáló lámpa,

· Hőmérő,

· Ollók,

· Sebészeti csipeszek,

· Beöntő készlet,

· Vesetál,

· Vizeletgyűjtő edény,

· Személymérleg,

· Csecsemőmérleg,

· Mérőszalag,

· Magasságmérő,

· Otoscop,

· Desmares-kanál,

· Színlátást vizsgáló könyv,

· Látásélesség vizsgáló tábla,

· Szívó készülék (áram nélküli működéssel),

· Lélegeztető ballon 1 felnőtt,

· Lélegeztető ballon 1 felnőtt/1 gyermek/1 csecsemő maszkkal,

· Izolációs takaró,

· Nycocard Reader készülék és tartozékai,

· PSA Reader készülék és tartozékai,

· DocUreader vizeletanalizátor,

· Coag S Protrombin-INR meghatározó,

· Microlab,

· CRP analizátor,

· dermatoscop,

· ambuláns vérnyomásmérő Holter készülék (ABMP készülék),

· Holter EKG készülék - legalább 12 elvezetéses,

· Innocare telemetrikus multiparaméteres monitor,

· Spirométer,

· EKG bluetooth,

· transztelefonikus EKG,

· Vakságszűréshez eszközök,

· körzeti ápolói táska,

· boka- kar index meghatározását biztosító automatizált készülék,

· Defibrillátor,

· Pulsoxymeter,

· Kalibrált hangvilla (Riedel-Seiffer),

· Monofilamnet,

· Neurometer,

· Tip-Therm,

· Csúcsáramlás mérő,

· Lang tesztek I-II. (térbeli látás, két szem együttműködésének vizsgálatára) ,

· szemtükör (vörös visszfény és pupilla reflex vizsgálathoz),

· Bölcsődei jeleket ábrázoló kártyasorozat és összesítő lap a kártyasorozathoz (látásélesség vizsgálathoz),

· Landolt gyűrűket, Ammon jeleket ábrázoló kártyasorozat (látásélesség vizsgálathoz)

· Kettesy féle (fali, megvilágított) tábla számokkal és Ammon jelekkel (távoli látásélesség vizsgálathoz),

· egyedi optotypek,

· Lea-ábrák (látásélesség vizsgálathoz 1 éves kor után),

· Stycar teszt

· Világ Világossága Alapítvány-féle visus szet (látásélesség vizsgálathoz)

· Preferral - looking teszt,

· LUNEAU Ischihara pseudo-isochromatikus ábrák album teszt 38 lap (színlátás vizsgálatára)

· Csapody-féle olvasópróbák, jelek, számok (közeli látóélesség megítélésére),

· lábstatika, gerincferdülés szűrését támogató vizsgáló eszközök,

· testsúly, magasság, testtömeg, haskörfogat, érzékszervek – hangvilla, audiométer stb., az 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben megjelölt laborparaméterek mérését támogató eszközök, doppler, minidoppler, boka-felkar index meghatározását segítő eszközök,

· 24 órás ambuláns vérnyomásmérés (ABPM) szolgáló eszközök,

· szájüreg, fogazat vizsgálatát szolgáló eszközök.

 

Fogorvosi alapellátás

 

· Fogászati/fogszabályozási kezelőegység,

· Bútorzat

· Fogászati kezelőszék,

· Elektrokauter,

· Gépi depurátor (UH, szonikus),

· Fogorvosi dolgozószék,

· Viaszmelegítő (pl. Bunsen-égő),

· Fotopolimerizációs lámpa,

· Hőlégsterilizátor vagy autokláv,

· Kézidarab,

· Műszerasztal (gördíthető),

· Kofferdam készlet,

· Endodonciai doboz + 5 sorozat gyökérkezelő műszer,

· Fogászati tükör,

· Fogászati szonda,

· Fogászati csipesz,

· Foghúzó fogósorozat (korona és gyökérfogók),

· Foggyökéremelő sorozat,

· Csontkanál,

· Raspatórium (Williger, Freer),

· Csontcsípő,

· Sebészeti olló,

· Sebészi műtőkés/szikenyél,

· Anatómiai csipesz,

· Horgas csipesz,

· Kézi depurátor

· Exkavátor, kétvégű,

· Fogászati tömőműszerek,

· Matricafeszítő,

· Viaszkés,

· Kramponfogó,

· Érfogó,

· Tűfogó,

· Cementkeverő üveglap és spatula,

· Lenyomatkanál (különféle).

 

Védőnői ellátás

 

· bútorzat: (műszer- és kötszerszekrény, vizsgálóasztal, műszerasztal, mérlegasztal, pakolóasztal, zárható íróasztal, irattartó szekrény, számítógép asztal, székek, fekvőhely).

· telefon,

· operációs rendszerrel rendelkező személyi számítógép,

· nyomtató,

· szélessávú internet elérés,

· nőgyógyászati vizsgáló asztal,

· paraván,

· vizsgálólámpa/fejlámpa,

· személymérleg,

· magasságmérő állvány,

· csecsemőmérleg,

· mérőszalag,

· hosszúságmérő,

· audiométer,

· látásélesség vizsgáló tábla,

· színlátást vizsgáló könyv,

· vérnyomásmérő, különböző méretű mandzsetta,

· fonendoscop,

· magzati szívhangvizsgáló készülék,

· vércukor meghatározásához eszköz,

· leszorító gumi,

· csipesz (kullancs, szálka),

· olló (különböző),

· lázmérő,

· OPV adáshoz kanál,

· vizespohár,

· pedálos vödör,

· textíliák: (köpeny, törölköző, lepedő, műszertörlő),

· hűtőszekrény, hűtőtáska,

· veszélyes anyagok tárolására alkalmas hulladék gyűjtő,

· hüvely feltáró eszközök (több méretben),

· tárgylemez tartó (5 db-os és 25 db-os),

· fixáló,

· veszélyes hulladék tárolására alkalmas hulladékgyűjtő.

 

Belgyógyászat / kardiológia

 

· ergometria,

· holter,

· kalibrált hangvilla,

· doppler,

· Holter ABPM,

· beteggondozást támogató szoftverrel rendelkező számítógép(ek),

· tápanyag számító program, számológép, egyéb szemléltető eszközök, betegek számára tápanyag táblázat kivonat, nyersanyag válogatási útmutató, étrend összeállítási útmutató, mintaétrend, receptgyűjtemény, testtömeg index táblázat,

· antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogatok, bőrredő mérése),

· gyors vércukor-meghatározó készülékek,

· kalibrált hangvilla a neuropathia mérésére,

· cardiovascularis vizsgálati eszközök (ABPM, mini Doppler, EKG),

· 12 elvezetéses EKG automata kiértékeléssel és vérnyomás mérési lehetőséggel,

· kerékpár ergométer/futószalag,

· real-time papírregisztráló,

· resuscitatio és újraélesztés eszközei

· vérnyomásmérő,

· pulzoximéter,

· defibrillátor.

 

Rehabilitáció

 

· standard kerekesszék,

· járókeret,

· bot,

· kerékpár, ergométer,

· tréning kerékpár/futópad,

· légzésfunkciós készülék,

· ergospirometriás készülék,

· pulsoxymeter

 

Tüdőgyógyászat

 

· aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó,

· spirometer.

 

 

 

MFP-FOL/2020 - „Orvosi szolgálati lakás”

A pályázati kiírás indokoltsága és célja

Az orvosi szolgálati lakás program célja az 5000 fő, vagy ez alatti állandó lakosságszámmal rendelkező helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati társulásoknál orvosi (kizárólag háziorvos, házi gyermekorvos) feladatot ellátó személy részére lakhatás biztosításának támogatása. Az önkormányzat számára ingatlanvásárlást, illetve ezen ingatlanon a Támogató által biztosított tervek alapján új lakóingatlan építését segíti, amely ingatlant az orvos (és családja) számára az önkormányzat szolgálati lakásként rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltésének idejére.

A rendelkezésre álló forrás

3 000 000 000 forint.

A projekt keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

Orvosi szolgálati lakás építése

 

Azon önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, ahol az orvosi praxis tartósan (a pályázat benyújtásának időpontjától számított legalább hat hónapja) betöltetlen , és az önkormányzat a pályázat benyújtásának időpontjában már rendelkezik háziorvossal és vagy orvosi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási előszerződéssel, amelyet jelen kiírás kötelezően benyújtandó 5. számú melléklete tartalmaz.

 

Támogatható tevékenységek:

 

· új szolgálati lakás építése (a kiválasztott vázlatterv alapján); a szolgálati lakás rendeltetésszerű használatához szükséges alapvető berendezések a használatbavételi engedély kiadásához.

 

A Támogató pozitív elbírálásáról szóló értesítését követően a pályázó részére tervdokumentációs kivonat kerül átadásra azzal, hogy a pályázó külön írásban nyilatkozik arról, hogy haladéktalanul, legfeljebb 8 napon belül szerződést köt a tervdokumentációs kivonat szerzői jogi tulajdonosával a végleges és adaptált kiviteli tervek elkészítésére, illetve tervezési művezetői feladatok ellátására. Ezen költségek elszámolhatóak a támogatási keret terhére. A pályázó az adaptált végleges kiviteli tervek birtokában a szerződéskötéstől számított legfeljebb 60 napon belül benyújtja a tervezői költségvetést/költségbecslést.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

o Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);

o A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. műszaki ellenőri, tervezői művezetés, projektmenedzsment);

o Ingatlanvásárlás;

o Tervadaptáció költsége;

o Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelezően megvalósítandó).

 

A 2.1.2. pontban felsorolt tevékenységek kizárólag a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak.

Nem támogatható tevékenységek

A kiírás keretében a 2.1. pontban és alpontjaiban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatálybalépését követő hónap első napjától számított 30 éven át tart a beruházás vonatkozásában. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított 30 évig nem terhelhető meg és nem idegeníthető el.

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

· Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

 

· Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1.    napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Támogatásban nem részesíthetők köre:

A vonatkozó szabályokat az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmazza.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás a hivatali kapun keresztül, kizárólag elektronikus úton történik. Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. március 25. napjától folyamatosan van lehetőség.

Jogosultsági és formai kritériumok

· A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad.

 

· A pályázatot a kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be.

 

· A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek, és nem valótlan tartalmúak.

 

· A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

Tartalmi értékelési szempontok

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:

 

· A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni.

· A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján.

· A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján.

· A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel.

· A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága

A támogatás formája

Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege

Az igényelhető támogatás mértékének alsó és felső határa nem került meghatározásra.

Támogatási összeg finanszírozása

A kategória további hírei

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Hírlevél

A fel- vagy leiratkozáshoz kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

Feliratkozás

Leiratkozás