Általános hírek

GINOP-5.3.12-19 kódszámú, „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” című felhívás (2020-01-18)

GINOP-5.3.12-19 kódszámú, „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” című felhívás 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy 2020. január 27. napjától lehet benyújtani támogatási kérelmeket a GINOP-5.3.12-19 kódszámú, „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” című felhívásra.

A felhívás indokoltsága és célja

Az utóbbi években a hazai munkaerőpiaci helyzet látványosan javult, dinamikusan bővült a foglalkoztatás, a munkanélküliség rekord alacsony szintre süllyedt, és a legfontosabb kihívást a munkaerőhiány jelenti. Ugyanakkor a területi különbségek továbbra is számottevőek. A potenciális munkaerő-tartalék jelentős része az ország észak-északkeleti területein koncentrálódik, míg a többlet munkaerőt zömében az ország gazdaságilag fejlettebb régiói igénylik. Ezt figyelembe véve a foglalkoztatás bővítését ösztönző intézkedések területileg célzott formában a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben is indokoltak.

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 

a) Foglalkoztatotti létszám növelése:

 

A jelen felhívás 3.4.1.1. a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a támogatási kérelemben meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén, amelyik

 

- új létesítmény létrehozatalát vagy

- egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy

- egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy

- egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi.

 

 

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

 

a) Foglalkoztatotti létszám növelése tevékenységgel összefüggő elvárások:

 

- aa) Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy az: Észak-Alföld, ÉszakMagyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyén legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett telephelyen és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.

- ab) Támogatás minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkoztatásához igényelhető.

- ac) A foglalkoztatotti létszám bővítés teljesíthető teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott (4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkoztatotti létszám bővítésnek) munkavállalóval. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás időtartama nem lehet 4 óránál kevesebb.

- ad) A projektben foglalkoztatott munkavállalóknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 3 éves időszakra szóló határozott idejű szerződéssel vagy határozatlan idejű szerződéssel kell rendelkeznie.

- ae) A Kedvezményezettnek az 1. számú mérföldkő teljesítésével egyidejűleg igazolnia kell a teljes létszámnövekedést. A foglalkoztatotti létszám növekedést jelen Felhívás 8. pontjában meghatározott 2. sz. szakmai melléklete szerinti nyilatkozat (Nyilatkozat statisztikai létszámról) és a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változásbejelentő másolatának benyújtásával szükséges igazolni. Amennyiben a Támogatást Igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek, a Támogató a támogatási összeg arányos csökkentését, vagy amennyiben Támogatást igénylő a minimálisan elvárt 3 fős létszámnövekedést sem teljesíti, a támogatástól való elállást kezdeményezheti.

- af) Amennyiben a Támogatást Igénylő nem tesz eleget a minimálisan elvárt 3 fős létszámbővítést tekintetében annak, hogy a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja az adott álláshelyet, abban az esetben Támogató szintén kezdeményezheti a támogatástól való elállást.

- ag) A támogatást igénylőnek záró kifizetés igénylésekor igazolnia kell a telephelyen a foglalkoztatottak számának nettó növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva (a jelen felhívás 8. pontjában meghatározott 2. sz. szakmai melléklete szerinti nyilatkozat (Nyilatkozat statisztikai létszámról) és a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változásbejelentő másolatának benyújtásával). A foglalkoztatottak számának nettó növekedése elvárás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás, a 2012. évi I. törvény (Mt.) 78. § (1) bekezdés szerinti azonnali hatályú felmondással történik, illetve a közfoglalkoztatottak számát.

- ah) Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya a projektidőszak és a fenntartási időszak alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követően a munkáltató helyére új munkavállalót alkalmaz, akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, ebben az esetben a korábbi munkavállalóra fordított időarányos támogatás elszámolható és az új munkavállalóval kötött munkaszerződésben rögzítendő foglalkoztatási idő minimum a támogatott időszakból hátralévő időtartam.

 

b) További elvárások:

 

- ba) A támogatást igénylőnek vállalnia kell az illetékes Kormányhivatallal való együttműködést a toborzás során az alábbiak szerint:

· munkaerőigényét bejelenti

· a foglalkoztatási szerv által az adott álláshelyre kiközvetített álláskeresőket állásinterjúra behívja, az állásinterjú eredményéről a Kormányhivatalt tájékoztatja.

- bb) A Kedvezményezettnek a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 10 napon belül a Kormányhivatal felé jeleznie kell a projekt során tervezett új munkaköröket – munkaerőigényekre vonatkozó bejelentés formájában.

- bc) A bb) ponthoz hasonlóan kell eljárnia a Kedvezményezettnek az ah) pontban szabályozott esetben is.

- bd) A támogatást Igénylőnek vállalnia kell a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítását a Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

 

A projekt fizikai befejezésének végső határideje 2022. szeptember 30.

A projekt területi korlátozása

 

Támogatási kérelem csak az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiók területén megvalósítani tervezett projektre nyújtható be. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek az említett régiókban kell lennie.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető  alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.

Nem támogatható a Közép-Magyarország (Budapest, illetve Pest megye), a Nyugat-Dunántúli, valamint a Közép-Dunántúli régiók területén megvalósuló fejlesztés.

A projekt keretében tervezett minden tevékenység megvalósulásának, a költségek felmerülésének a megvalósítás helyszínén kell történnie.

 

A megvalósítás helyszínének meglévő működő telephelynek/fiókteleptelepnek kell lennie, melynek igazolására szolgáló dokumentumok többek között:

 

- iparűzési adó bevallás és fizetésigazolás, vagy

- engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte, vagy

- közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő).

 

Amennyiben a megvalósítás helyszíne új telephely (a támogatási kérelem benyújtása előtt 60 napon belül létesített telephely), abban az esetben az irányító hatóság az adott tényre figyelemmel, a felhívás 7. pontjában meghatározottak alapján, szemlét rendelhet el a megvalósítási helyszín alkalmasságának vizsgálata tekintetében. Amennyiben a telephelyen végzett tevékenység engedély köteles, annak a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezésre kell állnia.

 

A munkavállalók tényleges, a projekthelyszínen történő foglalkoztatásának igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása a munkajogi iratokkal együtt igazolja a foglalkoztatást:

 

- aláírt munkaszerződés és munkaköri leírás, amely tartalmazza a munkavégzés helyét,

- a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása.

 

Fenntartási kötelezettség

 

Jelen felhívás keretében akkor nyújtható támogatás, ha kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott megnövekedett átlagos statisztikai létszámot a fenntartási időszak végéig fenntartja.

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai beszámolóját az irányító hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

A záró projekt jelentést a projekt keretében létrehozott utolsó munkahely létrehozásától számított harmadik év végén kell benyújtani.

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

 

Támogatást igénylők köre

 

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

 

- aa) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

- ab) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

- ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és

- ad) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

 

Konzorcium jelen felhívásra nem nyújthat be pályázatot.

 

b) Jogi forma szerint:

 

- ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)

- bb) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)

- bc) szövetkezetek (12 Szövetkezet és 151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek)

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 27. 12.00 óra és 2020. június 01. 12.00 óra között lehetséges.

 

Az elszámolható költségek köre

 

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 20142020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.

Egyszerűsített elszámolás és e-beszerzés jelen felhívásban nem releváns, nem alkalmazható.

 

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 

a) Célcsoport (azaz foglalkoztatás bővítéssel érintett munkavállalók) támogatásának költségei:

 

- aa) Célcsoport személyi jellegű ráfordításai:

 

· munkabér és jogszabályban meghatározott bérpótlékok,

· a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénykeretében igénybe vett adókedvezményre.

 

A projekt terhére elszámolt személyi jellegű ráfordítások kifizetésére kizárólag átutalással kerülhet sor.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatást igénylő által benyújtott támogatási kérelem csak a fenti elszámolható költségeket tartalmazhatja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási döntést megelőzően a támogatási kérelem elszámolható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

 

1. Igazolás arról, hogy a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőzően felvette a kapcsolatot a területileg illetékes Kormányhivatallal.

 

2. A támogatást igénylő törvényes képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírásmintája, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata:

 

- A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírásmintának (vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatának) alkalmasnak kell lennie a cégszerű aláírás ellenőrzésére.

 

A pályázati felhívás és annak segédletei az alábbi linken érhetőek el:

 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-5312-19-foglalkoztatsbvts-sztnzse-1#

A kategória további hírei

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Hírlevél

A fel- vagy leiratkozáshoz kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

Feliratkozás

Leiratkozás