Általános hírek

Tájékoztatás - veszélyhelyzet idején esedékes rendezvények és képzések tartásáról (2021-03-04)

Tájékoztatás - veszélyhelyzet idején esedékes rendezvények és képzések tartásáról 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az Irányító Hatóság közleménye a koronavírus-világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején esedékes rendezvények és képzések megtartására, azok elszámolhatóságára vonatkozóan, amely a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok, valamint a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/5746072/tajekoztatok/kitoltesi-utmutato-kifizetes-igenylesh-3 oldalakon érhető el.

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet idejére elrendelt korlátozások érinthetik az
egyes támogatási kérelemben/támogatói okiratokban szereplő elvárt/vállalt/támogatott
tevékenységeket, különös tekintettel a rendezvények megtartására, és képzések szervezésére,
lebonyolítására.
Amellett, hogy felhívjuk a Támogatást Igénylők/Kedvezményezettek figyelmét, hogy a
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett felhívások alapján elvárt, vállalt, támogatott
rendezvények/képzések a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően tarthatók meg,
hangsúlyozzuk, hogy arra kell törekedni, hogy a támogatott célok megvalósuljanak, ne kerüljön
sor a támogatásról lemondásra. Ennek érdekében elsősorban az eredeti határidők mellett online
módon célszerű megtartani2

a rendezvényeket/képzéseket, másodsorban azok elhalasztására
van mód. Tekintettel arra, hogy egyes rendezvények/képzések esetén ez nem, avagy vagy csak
aránytalan nehézség árán megoldható, a támogatásról lemondásra, vagy a kötelezettségek alóli
mentesítésre kerülhet sor.
A fentiektől eltérő megítélés alá esik a projektek tájékoztatás/nyilvánossági szegmenséhez tartozó
például projektnyitó- vagy záró nyilvános (akár sajtónyilvános) esemény megtartása. Az Irányító
Hatóság a veszélyhelyzet idején eltekint ezen rendezvények megtartásától!
Alábbiakban tájékoztatjuk az érintetteket az egyes eljárásrendi kérdésekről, illetve
következményekről, a felmerült költségek elszámolásának lehetőségéről:
Ha a koronavírus világjárvány miatt elmaradt rendezvény, képzés, workshop, amellyel
kapcsolatban a veszélyhelyzet kihirdetése előtt aláírt, a felek által nem módosítható, vagy
megszüntethető szerződés vagy megrendelés alapján merül(t) fel kiadás (így különösen szállás,
teremfoglalás, oktató díjazása, utazási költség), melyek visszatérítésére nincs mód, avagy
azokat nem fedezi biztosítás, ezen költségek elszámolhatóak.3
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kedvezményezettnek bizonyítani kell – elsősorban a
szerződéssel, kapcsolódó általános szerződési feltételekre hivatkozással –, hogy a megrendelés
nem volt módosítható, vagy „lemondható”, továbbá nyilatkozni arról, hogy e kiadás
máshonnan nem térült meg.
Ez az elszámolás nem jelenti, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása kötelezettség alól a
Kedvezményezett szabadul, így ezen felül meg kell adni, hogy véglegesen meghiúsult-e, illetve
lehetőség van online módon, vagy későbbre halasztva megtartani azt.
Ugyanez mérlegelendő azon rendezvények/képzések tekintetében, melyek kapcsán nem merül
fel így elszámolható költség, avagy a megrendelésre/szerződéskötésre a veszélyhelyzet
kihirdetése előtt még nem került sor
1 Rendezvényként tekinthető a felhívásokban nevesített bemutatóüzemi program, vagy annak megfelelő tudásátadó
rendezvény is.
2 Az Irányító Hatóság úgy tekinti, hogy az online képzés a vállalt szakmai tartalom tekintetében azonos értékű, avagy
kedvezőbb, különösen a jelen helyzetben (figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 84. § (4) bek. c) pontjára),
így emiatt a támogatói okiratot módosítani nem kell.
3 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 5. melléklet 3.4.7. pont

a) A projekt keretében tervezett rendezvény/képzés megtartható online
Javasoljuk minden olyan esetben a rendezvény/képzés online megtartását, ahol az lehetséges.
Ebben az esetben változás bejelentés benyújtása szükséges a rendezvény/képzés megtartásának
módjára vonatkozóan. (lásd még: a 272/2014. (XI. 5.. Korm. rend. 86-87. § rendelkezései,
valamint a www.palyazat.gov.hu oldalon megjelentetett „Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program
keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati
kérdésekről”, és a „Tájékoztató a beruházási típusú intézkedésekre benyújtott változás
bejelentések gyakorlati kérdéseiről” c. dokumentumok.)
Elszámolható költségek:
Az online eseményhez nem kapcsolható költségek a projektből elhagyhatók, ugyanakkor arra
nincs mód, hogy új költségelemeket emeljen be az elszámolható költségek közé a
Kedvezményezett.
b) A projekt keretében tervezett rendezvény/képzés elhalasztható későbbi időpontra
Amennyiben a kedvezményezett megítélése szerint a rendezvény/képzés megvalósítható az
időpont elhalasztásával, abban az esetben a kimentési kérelem/végső határidő hosszabbításra
irányuló kérelmekre vonatkozó szabályok figyelembevételével a rendezvény/képzés megtartható
későbbi időpontban. Ilyen esetekben változás bejelentés benyújtása lehet szükséges.
Felhívjuk a figyelmet a 98/2020. (IV.10.), valamint az 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet
rendelkezéseire.
Online rendezvény/ képzés esetén elfogadható, elszámolható költségek különösen:
• előadók- oktatók- fellépők díja,
• szervezés költsége, ide értve az online platform használatához kapcsolódó költségeket
• helyiség bérleti díja – amennyiben indokolt, részletes indoklással pl. koncerthez szükséges
terem/stúdió)

Kifizetési igényléshez benyújtandó alátámasztó dokumentumok: (figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 4. és 6. mellékletében foglaltakra, valamint arra, hogy a résztvevők jelenléti ívet alá
írni nem tudnak)
• e-mail útján kiküldött meghívók esetén az e-mail és a meghívottak e-mail címei,
• az esemény meghirdetése és pontos elérhetősége/link megadása,
• oktatási vagy képzési anyag elektronikus verziója képzés esetén
• képernyőkép dátummal a bejelentkezett résztvevőkről, résztvevők száma, ha lehet listája,
• emlékeztető
• képernyőképek az eseményről (5-10 db),
• visszajelzések kérése az eseményről és azok benyújtása.
(az utolsó 2 dőlt betűvel szedett pont opcionális, amennyiben releváns)

Online rendezvény/ képzés esetén továbbra is szükséges az eseményt az adott helyi felhívásban
meghatározott nappal korábban bejelenteni a kormányhivatalok részére, az online felület
elérhetőségének (bejelentkezési link) megjelölésével
c) A projekt keretében tervezett rendezvény/képzés nem tartható meg online és későbbre sem
halasztható (pl.: jubileumi esemény, konkrét alkalomhoz kötődik, így halasztása esetén már nem
töltené be a rendezvény/képzés eredeti célját) és nem releváns/megoldható annak online
megtartása sem (pl.: falunap)/
Ha a projekt fő célja e képzés/rendezvény volt, ám még nem született támogatói döntés, mód van
azt visszavonni. Ha már támogató okirat került kibocsátásra, melynek kapcsán a
projektmegvalósítás nem kezdődött meg, a Kedvezményezett elállhat.
Ha a teljesítés megkezdődött, avagy a képzés/rendezvény csak egy projektelem volt, tekintettel
arra, hogy a megvalósítás a kedvezményezettnek fel nem róható okból, elháríthatatlan külső ok
miatt hiúsul meg, felmerülhet, hogy a kötelezettségek, és a hátrányos jogkövetkezmények alól a
vis maior fennállása miatt mentesül a Kedvezményezett.
Erre vonatkozóan vis maior kérelmet szükséges benyújtani. Ez esetben a rendezvény/képzéshez
kapcsolódó, már igazoltan felmerült költségek (pl.: beszerzett eszközök) elszámolhatók,
támogathatók. Ehhez lásd még az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az
Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának
időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes
szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendeletet és a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet.
Ehhez lásd még: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV az általános vis maior kérelem benyújtó
felület használatához4
.

Az adott helyi felhívás rendezvényekre / képzésre vonatkozó egyéb feltételei (pl. hány napon belül
kell az emlékeztetőt elkészíteni/megküldeni) továbbra is érvényben maradnak.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet az arculati elemek használatára, amennyiben ez releváns az
adott támogatás esetén, továbbá arra, hogy a részvétel igazolása (pl. képernyőképek készítése,
visszajelzések rögzítése) során figyelemmel kell lenni a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi rendelet avagy GDPR).

A kategória további hírei

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Hírlevél

A fel- vagy leiratkozáshoz kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

Feliratkozás

Leiratkozás