Általános hírek

Magyar Falu Program (2020-03-09)

Magyar Falu Program 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy újabb két pályázatot hirdetett meg a Kormány a Magyar Falu Program keretében: tízmilliárd forint értékben lehet pályázni út-, híd- és járdaépítésre, illetve -felújításra - jelentette be Gyopáros Alpár.

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta: a programban az ötezer lélekszám alatti települések önkormányzatai és önkormányzati társulásai pályázhatnak.

Ismertetése szerint az önkormányzati tulajdonban lévő utak és hidak építésére, illetve felújítására elnyerhető legnagyobb támogatási összeg 30 millió forint, míg járdák építésére vagy felújítására maximum 5 millió forintot lehet igényelni.

Közölte: a támogatás bel- és külterületi utak felújítására, építésére egyaránt felhasználható, és a megszokottól eltérően nemcsak meglévő aszfaltburkolat felújítására lehet pályázni, hanem földutak aszfaltozására vagy murvás úttá alakítására is. Hozzátette: a pályázat arra is lehetőséget ad, hogy a települések támogatást igényeljenek az állami utak mentén fekvő, nem önkormányzati tulajdonban lévő járdák felújítására, illetve építésére.

 

A pályázatokat április 8-ától május 8-ig lehet majd beadni - ismertette Gyopáros Alpár, hozzátéve, hogy 50-60 napon belül döntenek a támogatásokról, és azt követően át is utalják a teljes összeget.

Emlékeztetett: tavaly is volt hasonló pályázat, amelyen több mint 800 önkormányzat nyert támogatást utak, járdák felújítására, építésére.

 

Felhívta a figyelmet arra: a most bejelentett két új lehetőséggel már ötre emelkedett a Magyar falu programban idén meghirdetett pályázatok száma, hiszen februárban hirdették meg az alapegészségügyi ellátás fejlesztését célzó, 7 milliárd forintos programot, amelynek keretében a kistelepülések önkormányzati orvosi rendelők és orvosi szolgálati lakások építésére és felújítására, illetve orvosi eszközök beszerzésére pályázhatnak április végig.

 

MFP-ÖTU/2020 - „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás”

A pályázati kiírás indokoltsága és célja

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javítását. A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló önkormányzati útról, hídról. Az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra.

A rendelkezésre álló forrás

9 000 000 000 forint.

A projekt keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

A kiírás keretében önállóan támogatható tevékenység:

 

· Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal1 történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása;

 

· Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő hidak építése, felújítása, korszerűsítése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

· A fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése;

 

· Út, híd és környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása;

 

· Út, híd tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);

 

· Komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, árokrendezés átereszek felújítása, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, padkák, rézsűk kialakítása);

 

· Zöldterület-építési, átalakítási munkák;

 

· Jelen kiírás 2.1.1. pontja alapján a felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közhasználatú parkoló felújítása, kialakítása;

 

· Projekt-előkészítés, tervezés (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);

 

· Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);

 

· Műszaki ellenőri szolgáltatás;

 

· Projektmenedzsment.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység

· Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Nem támogatható tevékenységek

A kiírás keretében a 2.1. pontban és alpontjaiban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

Az út- és hídépítés, felújítás esetén be kell tartani a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokat , amelyet a kiírás 4. számú melléklete tartalmaz.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.

Eredménymutatók

A projekt befejezésekor az elszámolás részeként a Kedvezményezettnek adatközlésként az alábbi adatokról kell információt szolgáltatni:

 

A fejlesztés keretében szilárd burkolatú utak, hidak felújítása (m2)

 

A fejlesztés keretében út portalanítása (m2)

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított öt éven át tart a beruházás vonatkozásában. A fejlesztés eredményeként kialakított, felújított önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közhasználatú parkoló használata a fenntartási időszak végéig nem lehet díjköteles.

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

· Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

 

· Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: ha a projekt megvalósulási helyszíne a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján 5000 fő, vagy ez alatti    lakosságszámú településen van.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag a hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban: 2020. április 8. és 2020. május 8. között van lehetőség. Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2020. május 8.

Jogosultsági és formai kritériumok

· A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad.

 

· A pályázatot a kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be.

 

· A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek, és nem valótlan tartalmúak.

 

· A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

Tartalmi értékelési szempontok

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:

 

· A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni;

 

· A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;

 

· A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;

 

· A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;

 

· A projekt keretében meghozott környezettudatossági, intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.

A támogatás formája

Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege

30 millió Ft.

Támogatási összeg finanszírozása

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.

Az elszámolható általános költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

I. Projekt-előkészítési, tervezési költségek

- Pályázati dokumentáció összeállítása

- Műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése

- Tervezés, engedélyezés

- Hatósági eljárások költsége

II. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

- Közbeszerzési dokumentáció összeállítása

- Közbeszerzési tanácsadói tevékenység

- Közbeszerzési eljárás díja

III. Műszaki ellenőri szolgáltatás

- Független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége és

a kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak

IV. Projektmenedzsment költsége

V. Tájékoztatás és nyilvánosság költségei

 

 

 

maximum 7 %

 

A támogatás folyósítása

A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat kiállítását követő öt napon belül átutalja a kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje

A Támogató a benyújtott pályázat támogathatóságáról a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 65 napon belül dönt. A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 45 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában a pályázat elutasításra kerül.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van. A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet. Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Mellékletek

1. számú melléklet

A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF formátumban:

 

· Építészeti/műszaki-költségvetési dokumentáció

 

- KÉ-K jogosultsággal rendelkező tervező által készített műszaki leírás (kötelező);

- KÉ-K jogosultsággal rendelkező tervező által készített alaprajz, helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) (kötelező). Az alaprajz, helyszínrajz és vázrajz mindegyikét szükséges benyújtani;

- Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (amennyiben releváns);

- Engedély- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a pályázathoz elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot csatolni, ha rendelkezésre áll a véglegessé vált engedély, kérjük csatolni. A véglegessé vált hatósági engedély megléte és benyújtása a Támogatói Okirat kiállításának feltétele;

- Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott hatósági igazolást vagy tervezői nyilatkozatot arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély (amennyiben releváns);

- Építési beruházás és/vagy felújítás esetén egy darab árajánlat vagy tervezői költségvetés/költségbecslés Az árajánlatra vonatkozó feltételeket az Útmutató 2020. 7.1. pontja tartalmazza (kötelező);

 

· A fejleszteni kívánt ingatlan (az ingatlan 100%-os önkormányzati tulajdonát alátámasztó) 30 napnál nem régebbi TakarNet rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának másolata (valamennyi fejlesztéssel érintett helyrajzi szám tekintetében - kötelező);

· Az önkormányzati társulás társulási megállapodása (amennyiben releváns);

· Társulási megállapodás pályázat benyújtására (amennyiben releváns);

· A fenntartó fenntartásra vonatkozó együttműködési nyilatkozata a fenntartási időszakra vonatkozóan (önkormányzati tulajdonú, de egyéb társulási fenntartású út esetén);

· Jelen kiírás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat (kötelező);

· Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről (3. számú melléklet) (kötelező);

· Aláírási címpéldány (kötelező);

· Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező);

· A véglegessé vált építési és/vagy vízjogi létesítési és/vagy közlekedési hatósági engedély megléte és benyújtása a Támogatói Okirat kiállításának feltétele (kötelező).

 

A pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező nyilatkozni arról, hogy:

 

· Adósságrendezési eljárás alatt nem áll;

· A pályázatban permentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;

· A pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést nem kezdte meg;

· Pályázó ÁFA levonási jogra vonatkozó nyilatkozata;

· Nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszközt (tábla) helyez ki.

4. számú melléklet

A Magyar Falu program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című alprogram keretében megvalósuló beruházások esetében az alábbi útügyi műszaki előírások betartása szükséges, melyeknek való megfelelést az elszámolás benyújtásakor műszaki ellenőri nyilatkozattal szükséges alátámasztani (engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházások esetén egyaránt). Önkormányzati utak felújítása (kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal való ellátása, portalanítás) tevékenységhez alkalmazandó UME előírások:

 

· e-ÚT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ)

· e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak tervezési előírásai (KTSZ kiegészítés)

· e-ÚT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai

· e-ÚT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése

· e-ÚT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezet méretezése

· e-ÚT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése

· e-ÚT 05.01.15 Útépítési kőanyaghalmazok

· e-ÚT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok

· e-ÚT 05.02.15 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.

· e-ÚT 06.03.21 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei

· e-ÚT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai

· e-ÚT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése

· e-ÚT 04.04.11 Közúti vezetőkorlát. Elhelyezési előírások

· e-ÚT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése

· e-ÚT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelmények

 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közhasználatú parkoló kialakításához alkalmazandó UME előírások:

 

· e-ÚT 03.02.31 Parkolási létesítmények geometriai tervezése (KTSZ kiegészítés)

· e-ÚT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai

· e-ÚT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése

· e-ÚT 06.03.12 Kisforgalmi utak pályaszerkezet méretezése

· e-ÚT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetet méretezése és megerősítése

· e-ÚT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok

· e-ÚT 05.02.15 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.

· e-ÚT 06.03.21 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei

· e-ÚT 06.03.42 Betonkő burkolatú pályaszerkezet tervezése és építése. Követelmények

· e-ÚT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése

· e-ÚT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése

· e-ÚT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelmények

 

Híd felújítás, korszerűsítés

 

· e-ÚT 07.01.14 Közúti hidak tervezése

· e-ÚT 07.02.11 Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek

· e-ÚT 07.02.11 Közúti hidak építése V. Alapozások

· e-ÚT 07.03.21 Közúti hidak szigetelése I. Vasbeton pályalemezű hidak felszerkezetének szigetelése és aszfaltburkolata

· e-ÚT 07.03.22 Közúti hidak szigetelése III. Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése készítése bitumenes lemezzel

· e-ÚT 07.03.24 Közúti hidak szigetelése IV. Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és pályabeton burkolata

· e-ÚT 07.04.13 Közúti hidak korrózióvédelme 2. Kész betonszerkezetek

 

Az UME előírás lehetőséget ad arra, hogy burkolatalapba a zúzottkő vagy zúzottkavics helyett újrahasznosított építési terméket lehessen beépíteni. Az újrahasznosított építési termék pl. tört beton, kohósalak, bontott aszfalt, vegyes betontörmelék, stb lehet. Az újrahasznosított építési terméket és bármilyen más építési terméket csak teljesítménynyilatkozat birtokában lehet beépíteni. Ezt a 305/2011 EU rendelet és a 275/2013 (VII. 16.) Korm. rendelet írja elő.

 

 

 

MFP- BJA/2020 - „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása”

A pályázati kiírás indokoltsága és célja

A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések járdáinak építésének, felújításának anyagtámogatása, és ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség javítása.

A rendelkezésre álló forrás

3 000 000 000 forint.

A projekt keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

· Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történő új járda építésének anyagtámogatása (pl. térkő, zsaluanyag, stb.);

 

· Szilárd burkolatú járda javításához, felújításához szükséges anyagok támogatása (települési önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanokon elhelyezkedő járdákhoz);

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

· Előkészítés, tervezés (pályázati dokumentáció összeállítása);

 

· Projektmenedzsment.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység

· Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Nem támogatható tevékenységek

A kiírás keretében a 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható (pl. kivitelezési munkadíj és kivitelezési gépek/eszközök pl. lapvibrátor beszerzése, bérlése).

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

A pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:

 

· A projekt keretében beszerzett járdafelújításhoz szükséges anyagokat a 2.4.2. pontban meghatározott időtartam végéig szükséges beépíteni a pályázatban megjelölt és a támogatói okirattal jóváhagyott ingatlanokon (megvalósítási helye(ke)n).

· A projekt keretében támogatott anyag(ok) felhasználását, beépítését az elszámolás és beszámoló keretében, felmérési naplóval és minimum 3 db fényképpel is szükséges igazolni.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.

 

Jelen kiírás keretében a projekt fizikai befejezését a beszerzett anyagok felhasználásával létrehozott/megvalósított/ felújított járda műszaki átadása jelenti. (Több járdaszakaszt érintő fejlesztés esetén a legkésőbbi műszaki átadás időpontja tekintendő a projekt fizikai befejezésének.)

Eredménymutatók

A projekt befejezésekor az elszámolás részeként a Kedvezményezettnek adatközlésként az alábbi adatokról kell információt szolgáltatni:

 

A fejlesztés keretében beszerzett anyagból új járda építése (m2)

 

A fejlesztés keretében beszerzett anyagból felújított szilárd burkolatú járdafelület (m2)

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatálybalépését követő hónap első napjától számított öt éven át tart a beruházás vonatkozásában.

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

· Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

 

· Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1.    napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Támogatásban nem részesíthetők köre:

A vonatkozó szabályokat az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmazza.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás a hivatali kapun keresztül, kizárólag elektronikus úton történik.

 

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban: 2020. április 8. és 2020. május 8. között van lehetőség. Pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2020. május 8.

Jogosultsági és formai kritériumok

· A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;

 

· A pályázatot a pályázati kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be;

 

· A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek és nem valótlan tartalmúak;

 

· A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

Tartalmi értékelési szempontok

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:

 

· A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni;

 

· A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;

 

· A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján;

 

· A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;

 

· A projekt keretében meghozott környezettudatossági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.

 

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:

 

· Ha járda építésénél vagy felújításánál a helyi lakosság társadalmi munkában kerül bevonásra.

A támogatás formája

Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege

5 millió forint.

Támogatási összeg finanszírozása

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.

Az elszámolható általános költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

I. I. Projekt-előkészítési, tervezési költségek

- Pályázati dokumentáció

összeállítása

II. II. Projektmenedzsment költsége

III. III. Tájékoztatás és nyilvánosság költségei

 

 

 

maximum 7 %

 

A támogatás folyósítása

A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat kiállítását követő öt napon belül átutalja a kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje

A Támogató a döntésről az Útmutató 2020. című dokumentumban meghatározott határidőn belül írásban tájékoztatja a pályázat benyújtóját. Az értesítés tartalmazza a pozitív elbírálásról szóló döntést, a kedvezményezett által teljesítendő feltételeket és annak határidejét, vagy az elutasítást és az elutasítás indokait. A Támogató pozitív elbírálásáról szóló értesítő levél kézbesítését követő 8 napon belül szerződést köt a tervdokumentációs kivonat szerzői jogi tulajdonosával a végleges és adaptált kiviteli tervek elkészítésére, illetve tervezési művezetői feladatok ellátására. Ezen költségek elszámolhatóak a támogatási keret terhére. A tervdokumentációs kivonat szerzői jogi tulajdonosa a szerződés megkötésével egyidejűleg a pályázó részére átadja a tervdokumentációs kivonatot. A kedvezményezett az adaptált végleges kiviteli tervek birtokában, annak kézhezvételétől számított legfeljebb 60 napon belül benyújtja a tervezői költségvetést/költségbecslést a 4.4 pontban felsorolt tevékenységek kivételével. Az engedélyeztetési eljárásban a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van. A támogatás

A kategória további hírei

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Hírlevél

A fel- vagy leiratkozáshoz kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

Feliratkozás

Leiratkozás